DIỄN VĂN KHAI MẠC 2020-2021 Trong ngày khai giảng năm học mới 2020 -2021, thầy Hiệu trưởng Huỳnh Ngọc Minh thay mặt cán bộ-giáo viên- công nhân viên và học sinh đánh trống khai trường với nhiều quyết tâm mới trong bài diễn văn

DIỄN VĂN KHAI MẠC 2020-2021

Trong ngày khai giảng năm học mới 2020 -2021, thầy Hiệu trưởng Huỳnh Ngọc Minh thay mặt cán bộ-giáo viên- công nhân viên và học sinh đánh trống khai trường với nhiều quyết tâm mới trong bài diễn văn